Příprava systému komplexního řízení energetiky v budovách hl. města Prahy

Jan 21, 2020

-

Tiskové zprávy

Pražská městská společnost Operátor ICT připraví pro českou metropoli systém komplexního řízení energetiky v budovách ve vlastnictví hlavního města Prahy, jehož cílem bude snížit spotřebu energií a vody ve veřejných budovách, a snížit tak energetickou náročnost budov. Pilotní projekt bude testován na 16 vybraných veřejných pražských budovách, například v Jedličkově ústavu nebo v Planetáriu.

Pražská městská společnost Operátor ICT připraví pro českou metropoli systém komplexního řízení energetiky v budovách ve vlastnictví hlavního města Prahy, jehož cílem bude snížit spotřebu energií a vody ve veřejných budovách, a snížit tak energetickou náročnost budov. Pilotní projekt bude testován na 16 vybraných veřejných pražských budovách, například v Jedličkově ústavu nebo v Planetáriu.

Hlavním cílem pilotního projektu „Komplexní řízení energetiky v budovách MHMP s využitím energetického managementu“, který připravil Operátor ICT, je využít inovativní postupy a prostředky ke snížení spotřeby vody a energie. Výsledkem projektu by měl být návrh efektivního systému hospodaření, který bude obsahovat základní principy energetického managementu šitého na míru Praze.

V současné době neexistuje v Praze komplexní přehled o energetické náročnosti jednotlivých budov ve vlastnictví města. Náš pilotní projekt umožní identifikovat nehospodárné využití energií ve vybraných objektech Prahy a navrhnout systém energetického managementu, který by mohl být následně využíván pro všechny budovy, jež jsou majetkem hlavního města Prahy,“ uvádí Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, která má projekt na starosti.

Projekt je realizován v úzké spolupráci se zaměstnanci města, kteří mají ve vybraných budovách na starosti energetiku, tak aby mohli po ukončení pilotního projektu v nastavených procesech pokračovat a dále je zdokonalovat. Výběr budov ve vlastnictví města, které byly do pilotního projektu zahrnuty, probíhal při maximálním zohlednění různorodosti budov a jejich energetických potřeb. Vedle domovů pro seniory a budov gymnázií jsou součástí projektu také vybrané budovy Muzea hlavního města Prahy, Jedličkova ústavu či Planetárium a Štefánikova hvězdárna v Královské oboře.

Jednotný energetický management adaptovaný na potřeby Prahy je součástí koncepce Smart Prague 2030, která definovala oblast Chytré budovy a energie jako jeden ze základních pilířů zavádění inovativních řešení v hlavním městě. Po vyhodnocení projektu, které proběhne v třetím čtvrtletí tohoto roku, budeme mít k dispozici například data o centrální evidenci historických spotřeb jednotlivých budov. Získaná data nám umožní identifikovat možnosti zefektivnění hodnoty spotřeb a následně navrhnout jednotné metodické postupy,doplňuje projektový manažer Jiří Peterka, který se ve společnosti Operátor ICT věnuje projektům energetického managementu.

Očekávaným výstupem projektu je i snížení spotřeby energií o 1 mil. Kč ročně a ulehčení životnímu prostředí každý rok o 2 t CO2 a tím přispět k plnění klimatických závazků hlavního města, které se zavázalo nejpozději do roku 2050 dosáhnout nulových emisí CO2. Přínosem pilotního projektu Operátora ICT bude také nastavení jednotných metodických postupů pro hodnocení míry kvality provedených opatření, a to především co se týče účinku na snížení energetické náročnosti budov. Závěrečná zpráva s vyhodnocením projektu bude předložena ke schválení Radě hlavního města Prahy na konci příštího roku.