Ochrana osobních údajů - Operátor ICT, a.s.

14. července 2023

Hlavní zásady ochrany osobních údajů v OICT:

 • zákonnost, korektnost, transparentnost – správce musí zpracovávat osobní údaje na základě nejméně jednoho právního důvodu a vůči subjektu údajů transparentně

 • omezení účelu – osobní údaje musí být shromažďovány pro určité a legitimní účely a nesmějí být zpracovávány neslučitelným způsobem s těmito účely

 • minimalizace údajů – osobní údaje musí být přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány

 • přesnost – osobní údaje musí být přesné

 • omezení uložení – osobní údaje by měly být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů jen po nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány

 • integrita a důvěrnost – technické a organizační zabezpečení osobních údajů


Poučení o právech subjektu údajů:

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě jde o pasivní právo, jelikož aktivitu musí vůči subjektu údajů vyvinout správce, aby požadované informace stanovené v obecném nařízení subjektu údajů poskytl, resp. zpřístupnil.

Úplný výčet informací, které správce poskytuje při shromažďování osobních údajů, lze nalézt v článcích 13 a 14 obecného nařízení. Obecné nařízení formálně rozlišuje poskytování informací v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů, resp. nejsou získány od subjektu údajů. Právo na informování je ekvivalentem práva na informace o zpracování stanoveném v § 11 současného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti) subjektu údajů, patří

 • právo na přístup k osobním údajům,

 • právo na opravu, resp. doplnění,

 • právo na výmaz,

 • právo na omezení zpracování,

 • právo na přenositelnost údajů,

 • právo vznést námitku,

 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.


Kontaktní údaje pro agendy a procesy u kterých je OICT v roli správce nebo zpracovatele:

Operátor ICT, a.s.

Dělnická 213/12
170 00 Praha 7
IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281
e-mail: info@operatorict.cz

Datová schránka: 3xqfe9b


Kontaktní údaje správce osobních údajů pro Lítačku (OICT je u karty Lítačka zpracovatel):

Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské nám. 2
Praha 1, 11001


Kontaktní údaje na DPO (pověřence pro ochranu osobních údajů) OICT:

DPO, pověřenec pro ochranu osobních údajů

Operátor ICT, a.s.

Dělnická 213/12
170 00 Praha 7
Email: dpo@operatorict.cz

Telefon: +420 246 030 986


Záznamy o činnostech zpracování – sumář osobních údajů v procesech a agendách OICT

Záznamy o činnostech zpracování – pro kartu Lítačka