Výběrová řízení vedoucích pracovníků společnosti Operátor ICT

8. ledna 2024

Cíle a požadované parametry procesu výběrového řízení:

1. Zajištění kvalitních kandidátů. 

Cílem dozorčí rady je dosáhnout optimálních výsledků a udržitelného rozvoje OICT. Kvalitní výběrové řízení je předpokladem, že budeme mít k dispozici kandidáty s nejlepšími schopnostmi a dovednostmi, které odpovídají potřebám dozorčí rady a strategickým cílům HMP.

2. Profesionalita a specializace.

Agentura, se kterou budeme realizovat výběrové řízení musí vykazovat vysokou profesionalitu a specializaci v oblasti headhuntingu a výběrových řízení, zejména se zaměřením na exekutivní funkce. Prokázání zkušeností v oboru formou referencí nám poskytne jistotu, že výběr bude prováděn odborníky s hlubokým porozuměním potřebám specifického odvětví a potřebám dozorčí rady.

3. Minimalizace rizik.

Investice do kvalitního výběrového procesu snižuje významným způsobem rizika spojená s nesprávným obsazením klíčové pozice. Nejenže ochrání společnost před nekvalifikovanými kandidáty, ale také sníží riziko fluktuace a nestability vedení.

4. Neutralita a objektivita. 

Politicky nezávislý přístup k výběru kandidátů zajistí, že nominace nebudou ovlivněny vnějšími tlaky a že vybraný kandidát bude skutečně nejlepší volbou na základě jeho dovedností, zkušeností a potenciálu pro růst.

5. Vědecky ověřené metody.

Významnou součástí kvalitního výběrového procesu je využití prvků assessmentcentra. Tyto metody poskytují objektivní a měřitelné informace o schopnostech a dovednostech kandidátů, což nám umožní lépe přizpůsobit naše rozhodnutí potřebám společnosti. Finanční prostředky spojené s využitím specializovaných nástrojů, např. Hogan Assessment Tests.

6. Maximalizace růstu a inovací. 

Průběžné hodnocení výkonu a potenciálu kandidátů, které assessment centrum umožňuje, nám pomůže vybrat představenstvo, které bude nejen řídit současné výzvy, ale bude také schopno vést společnost směrem k růstu a inovacím v budoucnosti.

7. Transparentnost a důvěra.

Kvalitní výběrový proces zvyšuje transparentnost a důvěru mezi dozorčí radou, představenstvem a zaměstnanci. Zajištění transparentního procesu podpoří kvalitu vztahů ve společnosti a přispěje k celkovému firemnímu klimatu.

8. Záruka. 

6měsíční garance pro případ ukončení pracovního poměru s vybraným kandidátem. V případě ukončení pracovního poměru během garanční doby provede vybraná agentura vyhledání náhradního kandidáta na vlastní náklady.


Předpokládaná činnost personální agentury spočívá zejména v následujícím:

Realizace výběrového řízení na člena/předsedu představenstva

1. Příprava pracovního inzerátu vč. očekávaného profilu kandidáta

2. Uveřejnění inzerátu na portálech jobs.cz, prace.cz, LinkedIn, případně dle uvážení agentury a jejich propagace. Náklady jsou součástí odměny agentuře. 

3. Vytvoření sdíleného uložiště se složkami jednotlivých kandidátů, jejichž obsahem budou jimi dodané podklady k výběrovému řízení

Komunikace s uchazeči a dozorčí radou (pozvánky na jednání, administrativa atd.)

2.​Aktivní oslovování potenciálních kandidátů

i.​Vlastní zdroje

i.​LinkedIn

i.​A jiné..

3.​Zajištění 1. kola pohovorů (organizace jednotlivých setkání s kandidáty za účasti výběrové komise a příp. dalších osob, dle požadavků výběrové komise)

i.​Doporučení výběrové komisi, které kandidáty pozvat na 1. kolo pohovorů

i.​Kvalitativní hodnocení a případné návrhy otázek k jednotlivým kandidátům

ii.​Evidence hodnocení kandidátů jednotlivými členy výběrové komise

4.​Zajištění 2. kola pohovorů (organizace jednotlivých setkání s kandidáty za účasti výběrové komise a příp. dalších osob, dle požadavků výběrové komise)

i.​Provedení některých relevantních prvků assessmentu (např. osobnostní test – HPI, či jiný obdobný; agentura může doporučit) vč. zprávy. 

ii.​Zajištění referencí na jednotlivé kandidáty 

iii.​Evidence hodnocení kandidátů jednotlivými členy výběrové komise

​Zajištění detailního reportingu celého výběrového řízení včetně dodání závěrečné zprávy

​Zajištění výběrového řízení v souladu s vnitřními předpisy společnosti, zejména zásad protikorupčního managementu ISO 37001 a GDPR

​Doložitelné a včasné vyrozumění úspěšných i neúspěšných kandidátů o výsledku výběrového řízení

 

 

Podmínky účasti pro dodávku služeb (předpokládám, že splňujete, prosím pouze potvrzení):

•​Minimálně 3 relevantní zkušenosti s výběrovými řízeními do představenstev podniků či jiných obdobných relevantních pozic v rámci obchodních společností za poslední 3 roky

•​Přístup k relevantním nástrojům např. HPI či jiné nástroje assessmentupoužitelné v rámci tohoto VŘ (Pozn. musí se jednat o standardizovaný nástroj tak, aby ho bylo možné používat na další výběrová řízení, bez vendorlocku) Předmětem nabídky je i návrh nástroje/nástrojů.

 

 

 

 

Porozumění požadavkům – schůzka se zástupci dozorčí rady pro vyjasnění zadání a postupu.

1. Popis aktuální situace společnosti a problému, který je nutné řešit

2. Definice skupin(y) oslovených kandidátů – budou zvažováni jen interní kandidáti a teprve v případě, že nebude nalezena shoda zástupců dozorčí rady, bude hledání rozšířeno o externí kandidáty. Případně budou oba přístupy spuštěny v jeden okamžik. Musí být jasně definováno, zda kandidáti interní, nebo doporučení budou procházet standardním procesem agentury, nebo budou vybráni přímo.

3. Je nutné definovat vzájemnou spolupráci na základě uzavřené smlouvy o mlčenlivosti

4. Společně s agenturou bude vytvořen detailní popis procesu výběru, včetně požadavků na případné testování (expertiza, znalost cizích jazyků a jejich úroveň, testování osobnostních rysů, kategorizace manažerského přístupu, apod)

5. Ve spolupráci s agenturou budou definovány i omezení oblastí ve kterých je možné kandidáty hledat (preferovaný typ společnosti, zkušenosti s veřejným sektorem, politická angažovanost)

6. Vzájemně potvrzený postup výběru, vyhledávání a vyhodnocení kandidátů, včetně pravidelného vykazování aktuálního stavu hledání.

7. Pro komunikaci musí být vzájemně odsouhlaseny mandatorní a volitelné komunikační kanály a úložiště pro výměnu dokumentů.

8. Agentura musí zajistit diskrétnost, ale na druhou stranu maximalizovat dostupné informační zdroje tak, aby bylo možné vytvořit komplexní pohled na kandidáty, jejich zkušenosti ověřené referencemi a případně certifikacemi. Stejně tak je nutné zajistit background check pro účely ověření bezúhonnosti kandidátů.

9. Výstupy z rozhovorů s kandidáty – budou poskytnuty v unifikované formě personálních informací za každého jednotlivého kandidáta formou vyhodnoceníobsahujícího základní informace jako je finanční očekávání, možnost nástupu, ověřené schopnosti, kontaktní informace, údaje o pracovních zkušenostech, motivaci a osobnosti kandidátů, případně další dozorčí radou požadované relevantní informace.

10. Doporučení pro rozhovor s dozorčí radou musí vycházet z dokumentovaného postupu a vyhodnocení parametrů výběru dle zadání dozorčí rady. 

11. Pohovor se zástupci dozorčí rady za účasti zástupce agentury, na jehož základě bude vytvořena evidence hodnocení kandidátů členy výběrové komise (zástupci dozorčí rady)

12. Pro kandidáty s vysokou mírou shody pozitivního hodnocení budou agenturou zajištěna další kola výběru

13. Agentura zajistí i finalizaci jednání s preferovanými kandidáty tak, aby byl zajištěn hladký nástup a zapojení do činností organizace.

14. Na základě sjednané zkušební doby, bude agenturou zajištěna nejen zpětná vazba kandidáta, ale i zpětná vazba členů dozorčí rady tak, aby bylo možno vyhodnotit úspěšnost výběrového řízení.

15. Agentura musí zaručit i komunikaci vůči neúspěšným kandidátům tak, aby bylo jasné, že ve výběrovém řízení neuspěli a na základě dohody s dozorčí radou komunikovat i důvody které vedly k zamítnutí kandidáta.