Vyjádření ke zrušení výběrového řízení na dodávku čipových karet

26. 5. 2017

-

Tiskové zprávy

Dne 25. května byl na serveru Aktuálně.cz publikován článek týkající se zrušení výběrového řízení na „Dodávku čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace“, který obsahuje neúplné, chybné a zavádějící informace, a proto považujeme za důležité se k jeho obsahu vyjádřit.

Dne 25. května byl na serveru Aktuálně.cz publikován článek týkající se zrušení výběrového řízení na „Dodávku čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace“, který obsahuje neúplné, chybné a zavádějící informace, a proto považujeme za důležité se k jeho obsahu vyjádřit.

Zmiňované výběrové řízení bylo zrušeno, a to proto, že těsně před vypršením lhůty pro podání nabídek nám byla doručena námitka od třetího subjektu proti zadávacím podmínkám. Tuto námitku jsme přijali, prostudovali a následně uznali její opodstatněnost. V souladu s textem námitky a se zákonem o zadávání veřejných zakázek, jsme předmětné výběrové řízení transparentně zrušili.

Stěžovatel, společnost YOUR SYSTEM, spol. s r.o., namítal neúplnost předmětu plnění, která spočívala v nedostatečném vymezení personalizace karet a dále v diskriminačním aspektu uvedení konkrétního typu karty s čipem, který nepřipouští jiné řešení na kvalitativní a technické úrovni. Tyto námitky jsme po důkladném prostudování shledali odůvodněnými, a rozhodli jsme se výběrové řízení zrušit, nedostatky napravit a výběrové řízení vypsat znovu. A to právě za účelem zachování rovného a transparentního přístupu, aby bylo výběrové řízení otevřeno co největšímu počtu relevantních uchazečů.

Zrušení výběrového řízení nesouvisí s přijatými nabídkami, ale s výše zmiňovanou námitkou třetí nezúčastněné strany. Na tomto místě je nutné uvést, že společnost YOUR SYSTEM, spol. s r.o. není současným dodavatelem společnosti Operátor ICT, a.s., jak je v článku chybně uvedeno.

Ve výše zmíněném článku se jeho autor pozastavuje nad skutečností, že výběrové řízení bylo zrušeno až po otevření podaných nabídek. S ohledem na specifika situace, která nastala u tohoto výběrového řízení – doručení námitky cca 5 minut před uplynutím lhůty pro podání nabídek – nebylo objektivně možné během takto krátkého časového úseku patřičně a s odbornou péčí posoudit náležitosti a obsah námitky a vyvodit příslušné rozhodnutí.

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek samotné podání námitky nemá odkladný účinek na lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel má naopak dle tohoto zákona lhůtu 15 dní na posouzení námitek a odeslání rozhodnutí. Proto jsme dle stejného zákona museli lhůtu pro podání nabídek dodržet a obálky otevřít, abychom nebyli napadeni z netransparentního a nezákonného postupu, za který by se dalo považovat dlouhodobé uchovávání neotevřených nabídek.

Předběžné oznámení o záměru zahájit nové výběrové řízení jsme zveřejnili ve Věstníku veřejných zakázek, a po náležitém posouzení úplnosti a správnosti technické specifikace soudním znalcem bude výběrové řízení znovu vypsáno.

Dle výše uvedeného je zřejmé, že jsme jednali v souladu se zákonem, a v celé věci jsme postupovali transparentně.