Moderní a rychlá pomoc a péče. Praha spouští pilotní projekt tísňové a zdravotní péče eHealth

15. 10. 2018

-

Tiskové zprávy

Pomoc v tísni 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Asistence v náročných a krizových chvílích, zajištění kontaktu s lékařskou službou, monitoring tělesných funkcí. To vše a více poskytne projekt „Metropolitní systém tísňové a zdravotní péče“, do jehož pilotního testování, které zajišťuje městská společnost Operátor ICT, a. s., se mohou nyní zájemci a zájemkyně bezplatně přihlásit.

Pomoc v tísni 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Asistence v náročných a krizových chvílích, zajištění kontaktu s lékařskou službou, monitoring tělesných funkcí. To vše a více poskytne projekt „Metropolitní systém tísňové a zdravotní péče“, do jehož pilotního testování, které zajišťuje městská společnost Operátor ICT, a. s., se mohou nyní zájemci a zájemkyně bezplatně přihlásit.

Praha dnes spustila pilotní projekt metropolitního systému tísňové a zdravotní péče eHealth, zaměřený na obyvatele Prahy se sníženou soběstačností, zejména seniory a osoby se zdravotním omezením. Městská společnost Operátor ICT, a. s., na projektu spolupracuje s osvědčenými partnery, společnostmi Chytrá péče, s. r. o., a ŽIVOT 90, z. ú., kteří se službám sociální péče dlouhodobě věnují, a odborníky z oblasti zdravotnictví.

Městská společnost Operátor ICT, a. s., zajišťuje pilotní projekt eHealth v rámci koncepce Smart Prague do roku 2030, kde je jedním z šesti klíčových témat právě oblast projektů zaměřených na obyvatele města a městské prostředí. „Chytré město je pro nás především město přívětivé pro lidi a věříme, že nové technologie, které v městském prostředí testujeme, mají primárně sloužit Pražanům. Metropolitní systém tísňové a zdravotní péče eHealth je dobrým příkladem toho, jak moderní IT technologie mohou pomáhat,“ uvedl Michal Fišer, generální ředitel společnosti Operátor ICT, a. s.

„Praha je moderním velkoměstem také proto, že má tísňovou péči pro osoby nesoběstačné, především seniory a chronicky nemocné občany. Význam tohoto projektu je zejména v propojení tísňové péče s existujícími sociálními a zdravotními službami, včetně ordinací praktických lékařů. Vítám i budoucí přesah projektu do právě budovaného systému elektronického zdravotnictví. Projekt je z výše uvedených funkcí jedinečný a mimořádně prospěšný a perspektivní jak pro praktické lékaře, tak ještě víc pro občany hlavního města Prahy,“ vysvětluje odborný recenzent Studie proveditelnosti projektu metropolitního systému tísňové a zdravotní péče eHealth doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Služba přinese klientům jistotu rychlé pomoci kdykoli díky snadno ovladatelnému přístroji s SOS tlačítkem. Při pádu, nevolnosti, pocitu slabosti, osamění, duševní krize anebo přepadení či jiných nepříjemných životních situacích jim zařízení umožní spojit se s odborným personálem dispečinku připraveným okamžitě pomoci. Následně je dle potřeby kontaktována zdravotní služba, blízká osoba, případně také městská policie. Dispečink vždy postupuje citlivě a kvalifikovaně podle konkrétní situace a individuálního nastavení služby, která je přizpůsobena specifickým potřebám každého klienta. V případě potřeby lze prostřednictvím GPS zjistit, kde se klient nachází, a urychlit tak příjezd pomoci.

„Zapojení se do projektu je velmi jednoduché – zájemci vyplní přihlášku a předají ji svému ošetřujícímu lékaři. Poté už jen nosí hodinky anebo přívěsek s SOS tlačítkem a GPS. Na začátku jsou klienti samozřejmě proškoleni tak, aby všemu dobře rozuměli a věděli, jak v případě potřeby postupovat,“ vysvětluje Vladimír Zadina, ředitel úseku Smart Prague v městské společnosti Operátor ICT, a. s.

Cílem projektu eHealth je napomoci rozvoji komerčních služeb tísňové péče tím, že město vytvoří technické podmínky pro lepší napojení těchto služeb na systémy sociální a zdravotní péče, stanoví doporučené standardy k provozu těchto služeb a tím iniciuje masivní rozvoj služeb zlepšující kvalitu života seniorů a osob se zdravotními potížemi. Poskytneme tak Pražanům více samostatnosti, rozšíříme možnosti domácí péče a současně zajistíme pocit bezpečí. Služba ulehčí také jejich rodinným příslušníkům, kteří se i při velkém časovém vytížení mohou spolehnout na to, že je o jejich blízké postaráno. Lékaři pak mohou využít informace z průběžného monitorování zdravotního stavu pacienta, jako je tlak anebo hladina cukru v krvi.

Pilotní provoz projektu bude probíhat od října tohoto roku do září 2019. Během tohoto období je služba zcela zdarma. Zájemci a zájemkyně o účast v projektu se mohou přihlásit na e-mailové adrese pomoc@operatorict.cz. Poté dojde k vyhodnocení fungování projektu ve spolupráci s expertními skupinami s cílem nastavit nový vyšší standard zdravotní a sociální péče v našem hlavním městě. Podobně jako v případě ostatních projektů, systém tísňové a zdravotní péče eHealth projde v pilotní fázi důsledným testováním a poté vyhodnotíme jeho společenský význam a ekonomickou efektivitu. V rámci analýzy počítáme provozní výdaje případného plošného nasazení a soulad projektu s vizí města. „Toto vše jsou klíčové otázky, které si klademe u každého z projektů Smart Prague. Bezúčelné plýtvání a neřízené plošné zavádění inovací jen pro efekt totiž není „smart“, naopak, naše chytré projekty musí vždy projít přísným vyhodnocovacím procesem,“ uzavírá Vladimír Zadina, ředitel úseku Smart Prague.