Veřejné zakázky

8. srpna 2023

Hlavní město Praha je jediným akcionářem společnosti Operátor ICT, a.s. a smluvní vztahy mezi těmito subjekty tak spadají pod režim tzv. vertikální spolupráce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v z.p.p. (dále jen „ZZVZ“). Uzavírání těchto smluvních vztahů se řídí interními předpisy hlavního města Prahy. Společnost Operátor ICT, a.s. tak i vůči svým dodavatelům vystupuje jako veřejný zadavatel a tudíž veškeré veřejné zakázky, spadající svou předpokládanou hodnotou pod režim ZZVZ, administruje maximálně transparentně v některém z druhů zadávacích řízení dle ZZVZ. Pro účely administrace veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim ZZVZ uplatňuje Operátor ICT, a.s. vlastní interní předpisy.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Operátor ICT, a.s.
IČO: 02795281

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat vz@operatorict.cz.